Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte med

sedvanlig mötesdagordning. Dagordning bifogas.

Tid: Söndagen den 11 februari 2018 kl. 16.00

Plats: Restaurangen på Strands Golf, Hotell

Årsmöteshandlingar kommer läggas ut på Strands

Golfklubbs hemsida men finns även att hämta
hos klubbens sekreterare, Ulla Omberg, tel. 0766-
14 63 50. Handlingarna kommer även att föredras
på årsmötet.

Du som betalat in årsavgiften (klubben till handa före den 10 februari) för fullvärdig medlem, partner, familj eller vardagsmedlem får möjlighet att delta i två utlottningar:

- Strand Golf AB ger en medlem ett årsmedlemskap

- Janne pro ger en medlem ett säsongskort på drivingrangen

Välkommen!

Styrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

1. Val av ordförande för mötet.

2. Val av sekreterare.

3. Godkännande av föredragningslistan.

4. Har mötet utlysts på rätt sätt?

5. Fastställande av röstlängd.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Årsbokslut: Resultat och balansräkning.

9. Revisionsberättelse.

10. Fastställande av resultat och balansräkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

12. Inkomna motioner. Styrelsens behandling av dessa.

13. Verksamhetsplan och budget för kommande år.

14. a. Antal styrelseledamöter för kommande år.

b. Val av ordförande för ett år.

c. Val av övriga ledamöter i styrelsen. (suppleanter).

15. Val av revisorer för ett år.

16. Val av revisorssuppleant för ett år. 

17. Val av ledamöter i valberedningen för ett år.

18. Val av ombud till SöGDF-möte.

19. Tack till avgående styrelseledamöter.

20. Mötet avslutas.

Nick Potter